Word nu een nieuwe klant en bekijk wat TINI products voor jou in aanbod heeft.

Bovendien worden al je bestellingen automatisch bijgehouden als je een account hebt. Producten opnieuw bestellen was nog nooit zo gemakkelijk.

Maak mij klant

Gebruikersvoorwaarden

1. Totstandkoming en aanvaarding van de overeenkomst

In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande a) het gebruik van de webshop van Tini Products en b) de bestellingen die hij op dat ogenblik via Tini Products overweegt te plaatsen.

Door het loutere bezoeken en raadplegen van Tini Products of door het plaatsen van een bestelling via Tini Products verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

Tini Products houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Tini Products voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen b) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en c) ze af te drukken of op te slaan.

De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door Tini Products geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.


2. Begrippen

2.1 Client: Elke natuurlijke-of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan Tini Products.

2.2 Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de Tini Products en de cliënt met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Tini Products.

2.3 Productfiche: Geeft de informatie (tekst, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie) over een te koop aangeboden product.

2.4 Producten: Alle goederen aangeboden op Tini Products.

2.5 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.


3. Cliënt

Iedere bezoeker beschikt over de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen.
De aldus gegenereerde toegang tot Tini Products is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.
De gebruiker verbindt er zich toe om zijn login gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen.
Tini Products behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld).
In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het Tini Products toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Tini Products om de schade op de gebruiker te verhalen.


4. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan


5.1 De informatie verschaft door Tini Products wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, doch is louter informatief.

5.2 Tini Products houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld).


5. Bestelling

5.1 Al de informatie die de cliënt bezorgt aan Tini Products (invoeren van gegevens inherent aan de bestelling) is bindend. Tini Products kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens. Tini Products kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

5.2 De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

5.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Tini Products aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

5.4 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Tini Products zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

5.5 De bestelling is pas definitief van zodra a) Tini Products deze aanvaard heeft en b) de cliënt het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan Tini Products, conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

5.6 De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Tini Products via mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.


6. Prijs

6.1 De prijs is steeds in euro. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

6.2 De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

6.3 Tini Products behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

6.4 Indien er foutieve prijzen op de webshop worden weergegeven, hebben wij het recht om deze aan te passen zonder verder gevolg.


7. Betaling

7.1 De prijs van de goederen is te betalen cash of door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

7.2 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Mollie.

7.3 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief tenzij de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Mollie hun akkoord heeft verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Mollie, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

7.4 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Mollie. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Mollie en Tini Products zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.


8. Levering

8.1 De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Tini Products en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 5 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België.

8.2 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Apotheek Hustings BVBA kan in dat opzicht niet spelen.

8.3 De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door Bpost. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de website. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Tini Products of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

8.4 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

8.5 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder , wordt het teruggezonden naar Tini Products en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal Tini Products rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door Bpost. Indien deze trackinggevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er van Tini Products geen compensatiemaatregel verwacht worden.

8.6 De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de koper onmiddellijk Tini Products hiervan per e-mail te verwittigen.

8.7 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.


9. Verzakingsrecht

9.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6 april 2010), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen en babyvoeding, behalve in gevallen van wanbetaling) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar de Tini Products tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon)terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, zoals bijsluiters en andere handleidingen en documentatie, naar het volgende adres:Tini Products, Korspelse steenweg 138 te 3581 Beverlo, Belgie.

9.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan Tini Products onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Tini Products zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven,  en dit zonder kosten (met uitzondering van de volledige leveringskost en een administratieve kost van 2 euro). In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Tini Products(bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Tini Products.

9.3. Er bestaat een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via email info@tini.be.


10. Garantie

10.1 Tini Products garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. Tini Products garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Tini Products geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door Tini Products geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruikvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen.

10.2 In geen enkel geval kan Tini Products verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Tini Products is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

10.3 Tini Products geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.


11. Aansprakelijkheid

11.1 Tini Products is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant. Tini Products is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. Tini Products kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

11.2 De aansprakelijkheid van Tini Products kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

11.3 De aansprakelijkheid van Tini Products  zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

11.4 Tini Products kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.


12. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van Tini Products zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Tini Products of derden toe.

Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Tini Products, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.


13. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

13.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

13.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door Pharmonline behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.


14. Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.


15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Tini Products uitsluitend bevoegd zijn.

Onze merken

Lucart
Nilfisk
Sprintus
Bolsius
Vileda
Terracyclic
TC Rubbermaid
Stoko
PG International
Ecolab
Gojo
Werner and Mertz
Green Care Professional
Dreumex